Asiantuntijapalvelut

Kannustamme asiakkaitamme puhtauden ja siivouksen laadun järjestelmälliseen seuraamiseen ja tarjoamme asiakkaan tueksi koulutus-, mittaus- ja asiantuntijapalveluita. Asiakkaitamme voivat yhtä hyvin olla niin kuntien ja kaupunkien puhtauspalveluorganisaatiot kuin yksityiset siivouspalveluiden tuottajat. Siivouksen laadun seurantaa on tehty jo uimahalleissa ja kylpylöissä, kouluissa, päiväkodeissa ja toimistotiloissa sekä terveyskeskuksissa. Tuula Suontamo Oy auttaa asiakkaitaan löytämään puhtauden hallintaan parhaat mahdolliset siivouskäytännöt.

Pintapuhtauden- ja hygienian mittauksissa puhtauden laatua tarkkaillaan eri määritysmenetelmiä käyttäen. Mittaamalla saadaan selville esimerkiksi orgaanisen lian, bakteerien tai pintapölyn määrä. Saatuja tuloksia verrataan olemassa oleviin standardeihin ja raja-arvoihin sekä puhtausalalla tehtyjen muiden tutkimusten tuloksiin. Tulosanalyyseistä laaditaan asiakkaille seikkaperäinen raportti.

Tuula Suontamo Oy on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia laitteita puhtauden laadun mittaamiseen. Painopisteenä on uusien teknologioiden, kuten nanoteknologia, mukanaan tuomien monien uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Uuden tiedon etsinnässä ongelmaksi voi muodostua sekä tiedon suoranainen puuttuminen että sen hajallaan oleminen. Saatavilla olevan uuden puhtausalaan liittyvän tutkimustiedon ongelmana voi olla raporttien vaikeaselkoisuus. Näin ollen saatavillakin oleva tieto ei kohtaa suoritusporrasta, jolle sen merkitys on kaikkein suurin. Tuula Suontamo Oy jalkauttaa tutkimustiedon asiakkaan hyödyksi.Tuula Suontamo Oy | tuula@suontamo.fi | gsm 0400-521717 | PL 45 40101 JYVÄSKYLÄ
webdesign: Komia Design Oy